5381 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 21، چیتگر

آپارتمان، تهران، منطقه 21، چیتگر

75 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 5,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
o9HzG/EG/QNmIAkqyylXI/iV6hzov8nGIa6thuGIuGk=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 18، یافت آباد

آپارتمان، تهران، منطقه 18، یافت آباد

70 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 2,100,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
rw4oNn+QywV6/Di15wPo4AO1LcMVHfLTQz3rN1uKibs=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 14، آهنگ

آپارتمان، تهران، منطقه 14، آهنگ

68 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 4,500,000 (تومان)
ودیعه: 70,000,000 (تومان)
blGpo/lHXhAG47UWMfxT4t1ssuxORNF9059qWz24FeU=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 10، جیحون

آپارتمان، تهران، منطقه 10، جیحون

50 متر، 1 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 3,000,000 (تومان)
ودیعه: 70,000,000 (تومان)
WJc41WbxgMFdKAXQIB1Z/n4CFEMfa1a3cWoe6J2VE54=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 5، پونک

آپارتمان، تهران، منطقه 5، پونک

120 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 720,000,000 (تومان)
LwHJWV4AnXq9EOOz/HypuRPAwMRY48JeL1oi/sm6QDw=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 22، دهکده المپیک

آپارتمان، تهران، منطقه 22، دهکده المپیک

105 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 560,000,000 (تومان)
tFZAiZon8kHDo5cXSpKkDYdpQy4ukGIm6DE3kcj+Q8c=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، مشیریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، مشیریه

73 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
boXorDtX2qkJA+FlYpMt1dHVto7dkA2V5UsID4DtNuI=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 7، نیلوفر - شهید قندی

آپارتمان، تهران، منطقه 7، نیلوفر - شهید قندی

130 متر، 3 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 720,000,000 (تومان)
2fZXjkkIdvyi+AZEZwTMBV8/AkoRdWpXXHuSo46yGsM=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 4، نارمک

آپارتمان، تهران، منطقه 4، نارمک

125 متر، 3 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 750,000,000 (تومان)
o/61XJ1OyRkyjhKgWPJtqFQcLM/3OZS02TWCQ9Xm54I=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 16، یاخچی آباد

آپارتمان، تهران، منطقه 16، یاخچی آباد

55 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 2,000,000 (تومان)
ودیعه: 50,000,000 (تومان)
T25/k8HD8cSdqsrk4Dix6gmXQGQwxE4NYit+KLs8dXQ=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 5، بلوار فردوس شرق
ویژه

آپارتمان، تهران، منطقه 5، بلوار فردوس شرق

114 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 3,000,000 (تومان)
ودیعه: 700,000,000 (تومان)
059wlgTuMfI9ba7AVnMiS13lUY9QZ8jEKaDPs6FCh+Q=
مشاور املاک
2 ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 12، فردوسی

آپارتمان، تهران، منطقه 12، فردوسی

75 متر، 1 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 285,000,000 (تومان)
rGyNZ5bfAXHcEWNn4omzu8RT9kD3UR/3frYwaxxYE9E=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1

اطلاعات تماس

،