48 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

95 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 670,000,000 (تومان)
5UJSNRg5lTZ2+sBurzQRwCz4VxCGhrvaD129oknc4FY=
مشاور املاک
13 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

65 متر، 1 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 1,000,000 (تومان)
ودیعه: 350,000,000 (تومان)
qFfdZZCNMqRZ331CZyO/ShkM/ix0DTZtx0F/GSr+blc=
مشاور املاک
14 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

75 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 2,395,000,000 (تومان)
bvAYDlVEZt90tf414WSLlXYoUrM9rymPu0wQDnjaVfg=
مشاور املاک
27 روز قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

102 متر، 2 خواب، طبقه 5
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
rnw81bMSJ4BVAtowGoug/rJkwbql190ZtX4DWs7zLBA=
مشاور املاک
یک ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

102 متر، 2 خواب، طبقه 5
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
Wy71ySV9ehZapyty2g99bFnyft8nRFy1JbqdFBFa7LE=
مشاور املاک
یک ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

64 متر، 1 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 5,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
VaXeZDXJWRIY0rfBs4N+en6A7KwzcFqNQGxa7F2IymE=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

62 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
lGrXVe29aZskx4TykcDdZZYI0RgLSXMcmuCgl7ETQa4=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

80 متر، 2 خواب، طبقه 1، تک واحدی
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 2,350,000,000 (تومان)
JIO8KLnQ0F6ozM/lbTNJFrNHw3VLb2lnAW8QaEcIU9I=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

105 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 3,800,000,000 (تومان)
5h7siHi9JfATaU2fSbM0pAR9Q/Wx3IVStj5dmpTFvKA=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

94 متر، 2 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 2,800,000,000 (تومان)
7HO1eXSQpPN+bc0iXf0Lgs+H7Z6RA/D6VM6r2cCYS94=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

96 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 6,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
مشاور املاک
3 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

90 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 1,900,000,000 (تومان)
مشاور املاک
4 ماه قبل 1

اطلاعات تماس

،