وبلاگ و نوشته های ایزی تو بیزی

مدیریت ساختمانها

مدیریت ساختمانها (بخش سوم)

تمامی مالکین آپارتمانها نسبت به هزینه های قسمت اشتراکی مسئولیت داشته و طبق تصمیمات مدیر یا مدیران ساختمان یا اکثریت آراء متخذه توسط مالکینی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت اختصاصی را دارا می باشد، باید به پرداخت هزینه های مشترک اقدام نمایند.
مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک 1399/10/17 89 3
مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند. (تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند. (ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

هزینه های مشترک عبارت است از:
  • الف- هزینه های لازم برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.
  • ب- هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران (ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

شرکاء ساختمان موظفند در پرداخت هزینه های مستمر و هزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک با مصرف می شود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل و آسفالت پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تمک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می شود. تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران می باشد.

تبصره؛

چنانچه به موجب اجاره نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و در صورتیکه پرداخت هزینه های جاری مشترک به عهده استفاده کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند مدیر یا مدیران می توانند علاوه بر مراجعه به استفاده کننده به مالک اصلی نیز مراجعه نمایند. (ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید، درصورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک می تواند به مراجع صلاحیت دار قضائی مراجعه کند. (ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

هنگامیکه مالک یا تعدادی از مالکین در پرداخت هزینه های مشترک آپارتمان همکاری ننموده و مبلغ تعیین شده توسط مدیر یا مدیران مجتمع مسکونی را نپردازند، اختلال در ساماندهی و تأمین آرامش و نظافت ساختمان پیش اجتناب از این امر قانونگذار تمهیداتی را پیش بینی کرده است:

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طرف مدیر یا هیأت مدیران بوسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ نشده، اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.

تبصره ۱؛

 در صورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا بر گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲؛

 رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره 3؛

 نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأي میدهد، این رأی قطعی است.

در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره ۴؛

 در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددأ و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها مکلف به پرداخت مبلغی معادل محکوم بها به عنوان جریمه می باشد. (ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) (ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) (ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

ب- تعمیرات:

قسمتهای اختصاصی آپارتمان تحت اختیار مالکین بوده و تغییرات مناسب ساختمانی برای استفاده بهینه از آن بلامانع می باشد.

هر یک از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد. هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند. (ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) (ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

ج- بیمه:

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون به وسیله مدير تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. (ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند. (ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها)

حق بیمه از جمله هزینه هایی است که به صورت نسبی محاسبه و از مالکان دریافت می شود. زیرا شرکتهای بیمه برای دریافت حق بیمه میزان مساحت زیربنای ساختمان را منظور می کنند. هر اندازه که میزان مساحت زیربنای ساختمان بیشتر باشد حق بیمه نیز بیشتر و بالعکس هرقدر میزان مساحت زیربنا ساختمان کمتر باشد حق بیمه آن قطعا کمتر خواهد بود. (حقوق مالکین آپارتمانها- ابراهیم هریسی ص ۱۱۱)

 

مدیریت ساختمانها (بخش سوم)
آسون کار کن، آسون شلوغ شو

 

قوانین آپارتمان نشینی

برترین نوشته ها

در دوران معاصر، شهرنشینی خواه ناخواه به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها پذیرفته شده است. در این مقاله به تاریخچه آپارتمان نشینی و شهر نشینی در ایران میپردازیم.
مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک
1399/12/19 994
وبسایت ایزی تو بیزی با شعار «آسان کار کن، آسان شلوغ شو» در حوزه های متعددی فعالیت خواهد داشت. اولین حوزه ای که فعالیت آن به خوبی توسعه یافته، حوزه املاک است. امکانات ویژه ای در این وبسایت برای کارشناسان و جستجوگران املاک پیاده سازی شده.
معرفی
1399/04/14 360
دومین خدمت ایزی تو بیزی در حوزه معرفی مشاغل برای کاربران محترم و گرانمایه ایزی تو بیزی افتتاح شد.
معرفی
1399/04/16 269
89
آپارتمانها آپارتمان ملک مالک سپردن ملک خانه خونه ساختمان قوانین آپارتمان قانون معرفی ملک معرفی املاک رایگان املاک
ثبت کننده:مدیر محتوا
تاریخ ثبت:1399/10/17
ویرایش کننده:مدیر محتوا
تاریخ ویرایش:1399/10/17
موضوع: مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک
تعداد بازدید:89


تا کنون دیدگاهی نوشته نشده، اولین نفر باشید که دیدگاهش را بیان می کند.

دیدگاه شما

کاربر گرامی خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:
• لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
• دیدگاه های ارائه شده پس از بازبینی منتشر می‌شود.
• آدرس ایمیل در سایت نمایش داده نمی شود.