ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو